Organizacja

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Centrum Informatyki Statystycznej zostało utworzone decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2010 roku. Centrum jest kontynuatorem działalności i następcą prawnym:

  • Zakładu Techniki Statystycznej (1955-1987),
  • Zarządu Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych (1967-1987),
  • Ośrodka Elektronicznego Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (1967-1987),
  • Centrum Informatyki Statystycznej (1988 - czerwiec 1990).
  • Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej (1990-2010),

CIS z siedzibą w Warszawie w gmachu GUS, posiada w swojej strukturze dwa zamiejscowe Zakłady: w Radomiu i w Łodzi.

CIS jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, który sprawuje nadzór nad jej działalnością. Szczegóły dotyczące struktury organizacyjnej jednostki oraz zakresu zadań i kompetencji regulują zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powstałe w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).

Centrum Informatyki Statystycznej działa na podstawie:

  1. statutu z dnia 10 września 2019 r. nadanego zarządzeniem nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 września 2019 r.

  1. regulaminu organizacyjnego z dnia  11 września 2019 r. wprowadzonego zarządzeniem nr 7/2019 Dyrektora Centrum Informatyki Statystycznej z dnia 11 września 2019 r.

  1. ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

    tekst ujednolicony ustawy
Do góry