O CIS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zadaniem Centrum Informatyki Statystycznej jest dostarczenie i rozwój usług informatycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez służby statystyki publicznej.

W szczególności do zadań CIS należy:

 • określanie kierunków i opracowywanie planów rozwoju systemów informatycznych służących do realizacji zadań statutowych oraz wspomagających funkcjonowanie jednostek statystyki publicznej,
 • koordynacja i realizacja prac w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych statystyki oraz prowadzenie prac nad standaryzacją rozwiązań, w tym zakresie wraz z udzielaniem wsparcia użytkownikom w czasie eksploatacji systemów, 
 • koordynacja i realizacja prac w zakresie utrzymania i przechowywania danych statystycznych,
 • realizacja określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych,
 • prowadzenie serwisu technicznego zasobów informatycznych statystyki publicznej w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego,
 • współudział w planowaniu i realizacji szkoleń informatycznych dla jednostek statystyki publicznej.

Misją Centrum Informatyki Statystycznej jest dostarczanie usług informatycznych umożliwiających efektywną realizację zadań statystyki publicznej, budowa kompetencji cyfrowych oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w statystyce.

Służby informatyczne statystyki publicznej wypełniają swoją misję poprzez:

 • Świadczenie usług informatycznych zapewniających adekwatny do potrzeb, bezpieczny i ciągły dostęp do narzędzi informatycznych oraz aktywów informacyjnych statystyki publicznej,
 • Dostarczanie nowych usług informatycznych wspierających realizację nowych zadań statystyki publicznej lub zastosowanie nowych metod ich realizacji,
 • Aktywne wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych służb statystyki publicznej,
 • Dzielenie się kompetencjami i doświadczeniami w stosowaniu norm, standardów i dobrych praktyk,
 • Śledzenie nowych rozwiązań informatycznych oraz ocena możliwości ich zastosowania w statystyce publicznej,
 • Inicjowanie i stymulowanie stosowania rozwiązań informatycznych w statystyce publicznej.
 
Do góry